Pure SEO Course


หลักสูตร Pure SEO  Course  15 ชั่วโมง ราคา 5000 บาท

รู้จักกับ E-marketing โดยเน้นในส่วน Search Engine เป็นหลัก ศึกษากรณีศึกษา ทางด้าน Digital Marketing ที่ประสบความสำเร็จทั่วโลกสามารถนำการทำ SEO ที่ได้ศึกษามาไปปฏิบัติได้จริง สามารถวัดผล และวิเคราะห์ผลได้

 ชั่วโมงที่ 1- 3

 • ภาพรวมอินเตอร์เน็ตประเทศไทยและทั่วโลก  
 • รู้จักกับ Search Engine ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด , หลักการทำงาน ของ Search Engine 
 • การเก็บข้อมูลพื้นฐานของเว็บไซต์ในแง่ของการทำ SEO

 ชั่วโมงที่4-6

 • Onpage Factor หลักการปรับหน้าเพจ เพื่อให้ได้ผลทาง SEO ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
 • การวิเคราะห์โครงสร้างเว็บไซต์ การปรับโครงสร้างเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับการทำ SEO
 • รู้จักกับ Tag ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการปรับโครงสร้างเว็บไซต์ ( title , meta , a href )
 • หลักสำคัญในการปรับโครงสร้างเว็บไซต์  , หลักในการอัพเดทเว็บไซต์ที่เหมาะสม
 • ข้อควรระวังในการปรับโครงสร้างเว็บไซต์ , ผลเสียจากการปรับ Onpage ผิดพลาด
 • การวัดผลลัพธ์จากการทำ Onpage

 ชั่วโมงที่ 7-9

 • Offpage Factor รู้จักกับลิงค์ชนิดต่าง ๆ ,การทำ Link  Building 
 • วิเคราะห์ปริมาณลิงค์ของเราเอง และคู่แข่ง 
 • วางแผนการทำ Offpage Factor 
 • ข้อควรระวังในการทำ Offpage , ผลเสียจากการทำ Offpage ผิดพลาด
 • *Algorithm คาเฟอีน , แพนด้า , เพนกวิน และ penalty อื่น ๆ 
 • การวัดผลจากการทำ Offpage

 ชั่วโมงที่ 10-13

 • การสร้าง Blog , Microsite , Landing Page ( SEO ภาคปฏิบัติ )
 • ทดลองการปรับ onpage factor ด้วยตนเอง  สำหรับเว็บไซต์ในรูปแบต่าง ๆ เช่น เว็บสำเร็จรูป , เว็บ static html 
 • สร้าง microsite ในรูปแบบต่าง ๆ ( Blog  building )
 • แผนการอัพเดท blog และ microsite เพื่อเสริมพลังให้กับ offpage 

 ชั่วโมงที่ 14-15

 • การวัดผล โดยการใช้เครื่องมือในการทำ Digital Marketing ชนิดต่าง ๆ 
 • เครื่องมือในการวัดผลการทำ SEO เช่น Google webmasters tools , Serpfox , Ahrefs 
 • การตรวจสอบ และการแก้ไข หากถูก Google Penalty ด้วย algorithm หรือ Manual
 • เครื่องมือวัดผลในการทำ การตลาดออนไลน์ เช่น Alexa , Google Analytics