Basic Web Application (PHP)


หลักสูตร
  Basic  Web  Application (PHP)  20 ชั่วโมง ราคา 3500 บาท

 เรียน PHP Basic สามารถสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา  HTML  สามารถรับ-ส่งข้อมูลจากแบบฟอร์มด้วยภาษา  PHP และสามารถใช้ภาษา PHP ติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL  เพื่อเพิ่ม , แก้ไข , ลบ และดูข้อมูลในตารางได้

 ชั่วโมงที่ 1- 4

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML  
 • การติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในสร้างเว็บไซต์
 • เรียนรู้คำสั่ง HTML ดังนี้ กำหนดรูปแบบเอกสาร HTML , การขึ้นบรรทัดใหม่ , การเว้นวรรค , การจัดกึ่งกลางหน้า ,อักขระพิเศษ ,  รูปแบบตัวอักษร , สีตัวอักษร , ขนาดอักษร , สีพื้นหลัง , รูปพื้นหลัง , รูปภาพ

 ชั่วโมงที่ 5-8

 • เรียนรู้คำสั่ง HTML ที่ใช้ในการสร้างตาราง , การลิ้งค์ไปหน้าอื่นๆ , Style Sheet พื้นฐาน
 • การเขียนคำสั่ง PHP แทรกรวมกับภาษา HTML , การใช้งานตัวแปร , คำสั่งทำซ้ำ , คำสั่งเงื่อนไข

 ชั่วโมงที่ 9-12

 • การสร้าง Form , Text Box , Password Box , Combo , Text Area , Check Box , Radio Button
 • การสร้างปุ่ม Submit , Reset , การส่งค่าจากฟอร์มไปให้  PHP , การรับค่าวิธี Get และ Post

 ชั่วโมงที่ 13-16

 • การสร้าง Function เบื้องต้น
 • การใช้คำสั่ง Session , Array , foreach
 • ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล MySQL , การสร้างฐานข้อมูล , การสร้างตาราง , การเพิ่มฟิลด์ข้อมูล
 • การเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมภาษา PHP

 ชั่วโมงที่ 17-20

 • การ Insert  ข้อมูลจาก Form เข้าสู่ Database , การดูข้อมูลด้วยคำสั่ง Select
 • การลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูลด้วยคำสั่ง Delete , การแก้ไขข้อมูลด้วยคำสั่ง Update
 • สรุปภาพรวมการเรียนภาษา Basic Web Application (PHP)
   

  สิ่งที่จะได้ใน Course เรียน PHP BASIC

  มี E-bookแจก

  สำหรับท่านที่ชอบอ่าน ทางสถาบันมี E-book write เป็น DVD แจกให้มากมาย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มากกว่า 20 เล่ม ให้ท่านเลือกอ่าน

  หนังสือPHP

  เพื่อทบทวนภาษา PHP ทางเรามีการแจกหนังสือ PHP ให้ศึกษา

  Codeโปรแกรม

  ตัวอย่าง Code โปรแกรมที่ใช้งานจริงมากกว่า 50 ตัวอย่าง

  มี VCDสอน

  มี VCD สอนจากคณาจารย์ทั้ง 5 ท่าน มากกว่า 20 ชั่วโมง แจกให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

  ได้ปฏิบัติใช้งานจริง

  เรียนที่นี่ ท่านจะได้พบกับการเรียนการสอนแบบ Learning by Doing คือ ได้เรียนรู้จริงด้วยการการปฏิบัติงานจริง สิ่งที่ทางเราสอนคุณจะได้เห็นผลการใช้งานของโปรแกรมและเพื่อฝึกทักษะ

  เรียนจบแล้วมีหนังสือรับรองและใบประกาศนียบัตร