PHP Web Programmer
 
 

คุณสมบัติ

 • ประสบการณ์ 1 ถึง 5 ปี

ลักษณะงาน

 • งานประจำ

รายละเอียดของงาน

 • มีความสามารถในการวิเคราะห์และเขียน Web Application ด้วย PHP ควบคุ่กกับการใช้งานฐานข้อมูล MySQL

สถานที่ปฎิบัติงาน

 • กรุงเทพมหานคร (จตุจักร)

อัตรา

 • 3 อัตรา

เงินเดือน

 • 15,000 ถึง 20,500 บาท

สวัสดิการ

 • ค่าเดินทาง
 • ประกันสังคม
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • โบนัส
 • ค่าน้ำมันรถ
 • ค่าเดินทางนอกสถานที่

โรงพิมพ์กล่องกระดาษ